พบกับสุดยอดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา
สู่การนำไปใช้ประโยชน์ และต่อยอดเชิงพาณิชย์
ภายใต้ผลิตภัณฑ์ OVEC
ที่เกิดจากแนวคิดของนักศึกษา ร่วมกับครูที่ปรึกษา
ภายใต้การเรียนการสอน วิชา โครงการ
เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์